Antonym                                                                  1. dishonesty, like this   Pointing_Finger_web__38992.1389844623.330.330_2.jpg